بسته تعویض روغن موتور پراید کاربراتوری

SAIPA-Pride
100301
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور پراید کاربراتوری

شامل:

روغن بهران پیشتاز  20W50_SJ چهار لیتری - فیلتر هوا فلزی و فیلتر روغن سرکان